GlaxoSmithKline PLC

(GSK:NYSE)

Volume
52 week range